infoshop    
 
                 
אינפiשופ
   (חנות מידע)


     שירותי ייעוץ, הדרכה ומידע עסקי במסחר בינלאומי - ביבוא
-------------------------------------------------  שירות אישי מאת אופיר ביאנקו 

                                                                                                                 

  
שירות "יש לי שאלה"  |  שירות "הדרכה ביבוא"  |  שירות איתור מידע עסקי ליבואנים  |  

להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 


 

                            תקנון ותנאי שימוש באתר אינפושופ infoshop

 
ברוכים הבאים לאתר המסחר האלקטרוני www.infoshop.co.il  (להלן "האתר"), השייך לחברת בי.או.אל אינטר טרייד בע"מ (להלן בי.או.אל), המציע רכישת מידע עסקי וירטואלי המיועד לציבור הגולשים ברשת האינטרנט.
באתר אפשרות לרכוש מידע עסקי ו/או שירותים/מוצרים אחרים המוצעים באתר. (להלן שירות/מוצר).

שימוש, גלישה רכישה ו/או ביצוע כל פעולה באתר, מהווה את הסכמתך לכל התנאים וההודעות המפורטים בתקנון זה.

בהיכנסך לאתר ובטרם שימוש בשירותים המוצעים ו/או ביצוע עסקה לרכישה כלשהי, הנך מתבקש לקרוא בעיון את התנאים המפורטים להלן, המהווים בסיס משפטי מחייב לכל מצג, התחייבות ו/או התקשרות אשר נעשים באמצעות אתר זה.
התנאים והתניות המפורטים להלן מתייחסים לכל מידע, מצג, טובין ושירותים המוצגים באתר זה, אלא אם כן נאמר אחרת במפורש.

בכל מקום בתקנון זה ובאתר בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשתמע.

בי.או.אל שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים בתקנון בכל עת. האחריות המלאה להכרת התנאים ולשימוש באתר על פי תנאים אלה חלה בכל עת עליך המשתמש בלבד.

1.  כללי
1.1 האתר מנוהל ומופעל בעבור ציבור הגולשים ברשת האינטרנט בישראל ע"י בי.או.אל אשר פרטיה המלאים הינם כדלקמן: בי.או.אל אינטר טרייד בע"מ, ח.פ. 513085910, רח' ברנשטיין פרץ 9 , חיפה 34981.

1.2 באתר מוצעים ונמכרים שרותי מידע שונים. חיוב הלקוח בפועל יתבצע ע"י חברת בי.או.אל אינטר טרייד בע"מ.

1.3   כל המבצע, המבקש לרכוש שרות/י מידע באמצעות האתר מצהיר כי הינו מודע לתקנון ולכללי ההשתתפות הנקובים בו ומקבלם ללא כל סייג, התניה או שינוי וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בי.או.אל ו/או מי מטעמה ו/או כנגד האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם בכל הנוגע לכללי התקנון ו/או תנאיו ו/או הנובע מהם.

2.  הרשאים לבצע פעולת רכישה באתר

כל אדם ו/או תאגיד ו/או גוף משפטי אחר בעל כשירות משפטית, יכול לבצע פעולה באתר ובלבד שהתקיימו לגביו כל תנאים אלו במצטבר:

2.1   מבצע הפעולה באתר הינו אישיות משפטית כשירה להתחייב בהתחייבויות הנובעות מביצוע פעולות באתר זה.

2.2   מבצע הפעולה באתר הינו תושב מדינת ישראל בעל תעודת זהות תקפה, או חברה המאוגדת כדין והרשומה ברשם החברות בישראל או שותפות הרשומה כדין ברשם השותפויות בישראל.

2.3   מבצע הפעולה הינו בעל כרטיס אשראי בתוקף, השייך לאחת מחברות כרטיסי האשראי המורשות לפעול בישראל, ואשר הונפק בישראל או הינו בעל הרשאה מפורשת מאת בעל כרטיס זה לבצע את הפעולה באתר.

2.4   המבצע פעולה באתר הינו בעל תא דואר אלקטרוני (כתובת אי מייל), ברשת האינטרנט וכי כל הודעה שתשלח לתא דואר זה מאת מפעילי האתר, תחשב כהודעה שנתקבלה באופן מיידי על ידי מבצע הפעולה.

2.5   מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מובהר בזה כי אישור העסקה על ידי חברת כרטיסי האשראי אשר דרכה התחייב המשתתף לבצע את הרכישה מהווה תנאי מוקדם הכרחי לביצוע העסקה ותקפותה.

3. רישום באתר

3.1 בשלב זה, ביצוע פעולות וקבלת שירותים באתר הינו תוך מילוי טפסים בלבד אך ללא הרשמה מוקדמת לאתר. בי.או.אל שומרת לעצמה לשנות מצב זה ולחייב הרשמה מוקדמת כראות עיניה.

3.2 בעת רישום פרטים בטפסי האתר תתבקש למסור פרטים אישיים כדוגמת שם פרטי, שם משפחה, כתובת, טלפון וכו', פרטי כרטיס האשראי שלך (אם השירות כרוך בתשלום) וכן כתובת דואר אלקטרוני פעילה הנמצאת בשימושך. עליך למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים. פרטים שגויים עלולים למנוע ממך את האפשרות להשתמש בשירות או לבצע פעולה ובמקרה הצורך לסכל יצירת קשר אתך.

3.3 הנתונים שמסרת בטפסי השירות יישמרו במאגר המידע שבבעלות בי.או.אל.  בי.או.אל לא תעשה בפרטיך שימוש, אלא בהתאם  *למדיניות הפרטיות* של בי.או.אל המפורטת בתקנון זה.

3.4   בי.או.אל תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מראש, לחסום את יכולתך להשתמש באתר במקרים של עבירה על החוק או על תנאי השימוש באתר זה, או אם קיימת הפרעה מכל סוג שהוא לפעילות התקינה של המערכת, כגון: באם בעת ההרשמה לשירות מסרת פרטים שגויים; באם ביצעת מעשה או מחדל, הפוגעים או עלולים לפגוע בבי.או.אל או בצדדים שלישיים כלשהם; באם השתמשת בשירות הניתן באתר לביצוע או כדי לנסות לבצע מעשה בלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל, או מעשה הנחזה על פניו כבלתי חוקי כאמור, או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה; באם הפרת את תנאי הסכם זה או תנאיו של כל שירות אחר במסגרת האתר; באם תעשה כל פעולה שתמנע מאחרים להצטרף לשירות או להמשיך וליהנות מהשירות בכל דרך שהיא; באם מסרת את שימך ופרטיך לשימושו של צד שלישי; באם כרטיס האשראי שברשותך נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי (ככל שהשירות ניתן בתשלום); באם יש לך חוב כספי לבי.או.אל, ולא פרעת את חובך למרות שחלף המועד לתשלומו.

4. המוצרים/השרותים המוצעים למכירה באתר

4.1   באתר יועמדו למכירה שירותי מידע או מוצרים מסוגים שונים לפי בחירתה ושיקול דעתה הבלעדי של בי.או.אל.
4.2   לחברת בי.או.אל שמורה בכל עת הזכות הבלעדית להוסיף או לגרוע שירותים ממספר השירותים המוצעים למכירה באתר, וכן לקבוע את כמות השירותים, את מחיר הרכישה, או כל דבר אחר ביחס לכל שירות ושירות.

 5. ביטול עסקה

5.1   לפי חוק הגנת הצרכן רשאי הלקוח לבטל את העסקה באם הודיעה על כך בדוא"ל או בטלפון לבי.או.אל וזאת טרם נשלח המידע אליו בכל דרך שהיא. והיה ונשלח המידע לא תחול אפשרות של ביטול העסקה.
 
6 . תשלום

6.1   מבצע הפעולה יחויב בתשלום עבור השרות/המוצר שאותו רכש באופן מיידי. ברכישה במסלול תשלומים, בהתאם לתנאי התשלום המפורסמים באתר, יחויב חשבון הבנק של מבצע  הפעולה באמצעות כרטיס אשראי, וזאת לפי תנאי הרכישה המפורסמים באתר לגבי כל שרות/מוצר.

6.2   במקרה שמבצע הפעולה יפגר בתשלומיו במשך שני תשלומים או יותר, תהא בי.או.אל רשאית להעמיד את יתרת התשלומים לפירעון מיידי.

7. האחריות לשירותים/מוצרים הנמכרים באתר
7.1 מובהר בזאת כי השירותים המוצעים באתר ניתנים מתוך הידע הנצבר של בי.או.אל ואינם מהווים תחליף להתייעצות נוספת או שימוש באנשי מקצוע נוספים. בי.או.אל אינה אחראית בשום מקרה על שימוש לא נבון ולא אחראי שיעשה בשירותיה.

8. מדיניות שמירת פרטיות הלקוח

8.1  בי.או.אל תהיה רשאית להשתמש בפרטים שנמסרו על ידיך במהלך שימושך באתר זה ובמידע שייאסף על ידה לעניין דפוסי השימוש שלך באתר זה באמצעות מעקב אחר פעילותך באתר, והכל בכפוף להוראות תנאי שימוש אלה והוראות החוק.

8.2  בי.או.אל תעשה שימוש בפרטים הנמסרים על ידיך במסגרת הצטרפותך לאתר זה בהתאם להוראות החוק, לרבות הוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א –1981, ואתה נותן הסכמתך לשימוש זה.

8.3   אלא אם הודעת אחרת, בי.או.אל תהיה רשאית לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע שיפורסם על ידה וזאת בכפוף לחוק הספאם.

8.4  בי.או.אל לא תעביר לצדדים שלישיים מידע המזהה אותך אישית, אלא אם היא תהיה מחויבת לעשות כן על פי צו שיפוטי או אם תעמוד בפני איום שינקטו כנגדה צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שעשית באתר. במקרה זה רשאית בי.או.אל למסור את פרטיך לצד הטוען כי נפגע ממך או בהתאם להוראות הצו השיפוטי.

9. קניין רוחני

9.1  האתר וכל המידע הכלול בו, וכן התכנים, לרבות טקסט, איורים, גרפיקה, צליל, קטעי גרפיקה, יישומי תוכנה, גרפים ותמונות, הינם רכושם של בי.או.אל ו/או ספקיה והם מוגנים ע"י חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינ"ל וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות. כל הזכויות שמורות לבי.או.אל ו/או לספקיה.

9.2  למעט לשימושך הפרטי האישי, אינך רשאי להעתיק, לשנות, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם ולאחסן תוכנו של אתר אינטרנט זה וכל תוכן אחר שהתקבל באמצעותו, באופן חלקי או מלא, זמני או קבוע. אינך רשאי להעניק רשיונות עבור, ליצור עבודות הנגזרות מתוך, להעביר או למכור כל מידע, תוכנה, מוצרים או שירותים שהושגו מהאתר, ללא קבלת אישור בכתב ומראש מחברת בי.או.אל.

9.3   הסכם זה מעניק לך הרשאה בלבד להשתמש באתר על-פי התנאים שבאתר בלבד. זכויות הבעלות באתר ובתכנים, לרבות כל זכויות הקניין הרוחני, יוותרו בכל עת בבעלות בי.או.אל ו/או ספקיה.

9.4   שמות וסימני המסחר נוספים המצויים באתר אינטרנט זה הם קניינם של בי.או.אל. סימני מסחר אחרים המצויים באתר הינם קנייניים של בעליהם. אינך רשאי לעשות כל פעולה העלולה לפגוע בזכויות הקניין על סימני המסחר ללא הסכמת בעליהם מראש ובכתב.

10. שימוש לא חוקי ואסור

חל איסור להשתמש באתר ובתכנים לכל מטרה לא חוקית או לכל מטרה האסורה בתנאי שימוש אלה. אינך רשאי להשתמש באתר ובתכנים באופן העלול להזיק, לשתק, לגרום עומס
יתר או לפגוע באתר, ברשתות תקשורת ובציוד תקשורת כלשהו, או להפריע לשימוש של גורם אחר כלשהו ולהנאה שלו מהאתר. אינך רשאי לנסות לקבל גישה ללא הרשאה לאתר,
לתכנים, לחשבונות של אחרים או למערכות מחשבים או לאתר באמצעות "פריצה" (Hacking),"כריית סיסמאות" (Password Mining)  או בכל אמצעי אחר. אינך רשאי להשיג או לנסות להשיג תכנים או מידע כלשהם באמצעים שלא הועמדו לרשותך באופן מכוון על-ידי בי.או.אל.


11. תנאים נוספים

11.1  כל המחירים המוצגים באתר כוללים מע"מ.

11.2  בכל מקרה אשר בו, מחמת כח עליון ו/או נסיבות אחרות שלבי.או.אל אין שליטה עליהן ושאינן בשל מעשיה או מחדליה נבצר מבי.או.אל לנהל את רכישת השירותים או המוצרים במסגרת האתר כתקנם, תהיה בי.או.אל רשאית לבטל את ההתקשרות עם הרוכשים, כולם או חלקם.

"כח עליון" בסעיף זה משמעו גורמים או אירועים אשר אינם בשליטת בי.או.אל אשר ימנעו או יעכבו את קיום אספקת שירותי או המוצרים באתר, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות הדברים, תקלות מחשב, תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות, מקרה של חבלה או של אירוע בטחוני חריג.

11.4  במידה ותחול טעות, בתום לב, בתיאור שירות או מוצר מסוים (במחירו, בתנאי התשלום או בכל נתון אחר), רשאית בי.או.אל או מי מטעמה לבטל את עסקת הרכישה המסוימת שלגביה חלה הטעות, ובי.או.אל לא תחוב כלפי מבצע הפעולה שהעסקה עימו בוטלה.
11.5 בי.או.אל אינה מתחייבת להפעיל את האתר במתכונתו הקיימת לפרק זמן מסוים או קבוע. בי.או.אל שומרת לעצמה את הזכות לערוך כראות עיניה שינויים מבניים ומהותיים באתר, לבטל, להוסיף, לשנות ולעדכן את כל הפונקציות הקיימות בו, בכל עת. הפרעה בפעילותו השוטפת והתקינה של האתר, אגב ביצוע תיקונים, שינויים ושיפורים לא תהווה עילה לכל תביעה, טענה או דרישה מצדך. בי.או.אל מצדה עושה ותמשיך לעשות את מירב המאמצים על מנת שתוכל לגלוש ולהשתמש באתר באופן שוטף וקבוע אולם היא אינה מתחייבת כי לא יארעו שיבושים, תקלות או הפרעות הכרוכות וקשורות בהפעלת האתר והנילווים להפעלה זו.

12.  שירות לקוחות

12.1 לבירורים שונים ומידע נוסף ניתן לפנות באמצעות הדואר האלקטרוני info@infoshop.co.il
 
13.   מקום השיפוט

13.1 סמכות השיפוט המקומית בכל עניין ומחלוקת תהיה נתונה אך ורק לבית המשפט המוסמך בחיפה.
 
 
 


 
הודעות אחרונות מהפורום


אינפושופ - דף הבית  |  שירות "הדרכה ביבוא"שירות "יש לי שאלה" איתור מידע עסקי ליבואנים - איתור יצרנים, מוצרים וכל מידע כללי אודות |
קישורים לאתרים נבחרים  |  אמצעי תשלום  |  פורום יבוא, יצוא ומידע עסקי  במסחר בינלאומי מאמרים  |  מילון מונחים בסחר חוץ  |  טופס שמירת סודיות
צור קשר  |  תקנון האתר

חזור ל- Top
 
אינפושופ מבית חברת בי.או.אל אינטר טרייד בע"מ - 2009 - כל הזכויות שמורות !
הבהרה -  כל המידע הנמסר באתר זה לרבות שמות ספקים ושירותים אחרים הינו בגדר המלצה בלבד.  כל שימוש במידע זה והשלכותיו הינם על אחריות המשתמש בו בלבד.
לייבסיטי - בניית אתרים